Všeobecné podmienky služby - Projektová Kalkulačka

Projektová Kalkulačka je nástroj na rôzne stavebné výpočty a práce s nimi súvisiace. Pred používaním Projektovej Kalkulačky si prosím prečítajte tieto podmienky. Súhlasom s podmienkami akceptujete naše Všeobecné Podmienky Používania služby a beriete na vedomie naše zásady ochrany osobných údajov a súhlasíte s týmito podmienkami (ako sú definované nižšie). Prevádzkovateľom služby je GoUP s.r.o., Kominárska 1552/3A, 831 04 Bratislava, IČO: 35809256, IČ DPH: SK2021567636.

1. Podmienky používania

1.1    Súhlasíte s tým, že budete projektovaklakulacka.sk  používať len na účely povolené týmito podmienkami a v súlade so všetkými platnými zákonmi, pravidlami a predpismi.

1.2    Ste zodpovední za obsah, ktorý nahráte, vytvoríte, upravíte alebo zdieľate počas používania Projektová Kalkulačka.sk, a za činnosti (vrátane akejkoľvek straty dát alebo škody) s tým spojené.

1.3    Vy ste vlastníkom obsahu a my si nenárokujeme žiadne práva duševného vlastníctva na váš obsah. Použitím akéhokoľvek obsahu na Projektová Kalkulačka (napr. nahraním obsahu nacenenia a ich cien) nám udelujete celosvetovú, nevýhradnú, trvalú, bezplatnú licenciu na použitie vo vzťahu k takémuto obsahu v rozsahu potrebnom na prevádzku Projektová Kalkulačka (okrem iného vrátane kopírovania, ukladania, úpravy, zdieľania s členmi vášho tímu, distribúcie alebo zverejňovania na sociálnych sieťach alebo vymazania) a vyhlasujete, že máte príslušné práva (napr. autora alebo príslušnú licenciu) na použitie takéhoto obsahu a poskytnutie takejto licencie.

1.4    Nie sme povinní zálohovať váš obsah, preto vám odporúčame, aby ste si ho archivovali sami.

1.5    Súhlasíte s tým, že vás môžeme uviesť ako nášho klienta. Najmä môžeme použiť Vaše meno, logo alebo akúkoľvek inú identifikáciu Vášho podniku, výrobkov alebo služieb, vrátane akýchkoľvek ochranných známok alebo diel chránených autorským právom alebo inými právami duševného vlastníctva, pre Naše marketingové aktivity, referencie, verejnú prezentáciu Služieb a na Našich strankach kalk.online nám udeľujete celosvetovú, nevýhradnú, trvalú a bezplatnú licenciu na používanie akýchkoľvek ochranných známok, autorských práv a akéhokoľvek iného duševného vlastníctva ako potrebné na dosiahnutie cieľov tohto oddielu.

1.6    Sme vlastníkmi spoločnosti Projektová Kalkulačka a služieb, ktoré poskytuje. Bez nášho písomného súhlasu nesmiete Projektová Kalkulačka kopírovať, reprodukovať, meniť, upravovať, ďalej predávať, zrkadliť ani vytvárať odvodené diela.

1.7    Dôrazne vám odporúčame, aby ste uchovávali meno a heslo svojho účtu v tajnosti. V prípade akéhokoľvek neoprávneného použitia vášho účtu nás o tom informujte. Nezodpovedáme za straty spôsobené hacknutím, krádežou alebo iným zneužitím hesla.

2. Poskytovanie služieb

2.1    Máme právo aktualizovať, meniť alebo inak upravovať Služby a dočasne prerušiť poskytovanie Služieb v prípade údržby, opráv alebo iných udalostí, ktoré považujeme za potrebné. Ďalej môžeme poskytovanie Služieb podľa nášho uváženia trvalo prerušiť, o čom vás budeme v primeranom predstihu informovať.

2.2    Súhlasíte s tým, že takéto aktualizácie a zmeny Služieb môžu mať za následok zmeny vzhľadu alebo funkčnosti Služieb.

2.3    Ak by akékoľvek zmeny Služieb predstavovali zmeny týchto Podmienok (vrátane cien), budete mať možnosť vzniesť námietku a ukončiť poskytovanie Služieb v súlade s týmito Podmienkami.

2.4    Spoločnosť GoUP s.r.o. bude na vlastné náklady poskytovať, implementovať, inštalovať a udržiavať všetky aktualizácie, upgrady, vylepšenia, opravy, opravy chýb a úpravy svojich služieb.

3. Platba

3.1    Aktuálne platné cenové a latobné možnosti pre všetky plány predplatného sú k dispozícii na stránkach Projektová Kalkulačka.sk/premium

3.2    Vaše predplatné sa platí v programoch ako je uvedené na Projektová Kalkulačka.sk/premium pričom alikvotná časť aktivovaného programu nie je vratná a v zaplatenom termíne beží PREMIUM/PROFI program ďalej až do ukončenia predplateného obdobia. Na predplatenie predplateného plánu budete potrebovať platný spôsob platby.

3.3    Poplatok za predplatné budeme účtovať (i) z kreditnej karty, ktorú ste nám poskytli pri platbe, alebo (ii) spoplatnenou SMS službou. Poplatok za predplatné vám strhneme bez zbytočného odkladu po odoslaní registrácie. V prípade, že nebudeme schopní zaúčtovať platbu z vašej platobnej karty, váš prístup k službám nebude aktivovaný, kým úspešne nezískame poplatok za predplatné.

4. Aktualizácia, zníženie kvality a ukončenie služieb

4.1    Svoj PREMIUM program môžete kedykoľvek predĺžiť výberom iného PREMIUM/PROFI programu v sekcii Kúpiť PREMIUM/PROFI pričom takéto predĺženie nadobudne platnosť po prijatí platby za nové predplatné.

4.2    Predĺženie programu PREMIUM/PROFI sa uskutoční odo dňa úspešnej úhrady a predĺži sa presne o počet dní podľa programu, ktorý ste si zvolili. 

4.3 Ak nastane predĺženie programu PREMIUM/PROFI ešte počas platnosti toho istého programu PREMIUM/PROFI, predĺži sa jeho platnosť o nevyčerpané obdobie aktuálneho programu PREMIUM/PROFI.

4.4 Ak nastane predĺženie programu PREMIUM/PROFI počas platnosti iného programu PREMIUM/PROFI (program s inými parametrami ako je aktuálny program), dôjde k spusteniu nového programu PREMIUM/PROFI okamžite po úspešnej úhrad nového programu PREMIUM/PROFI. Nevyčerpané obdobie pôvodného programu PREMIUM/PROFI týmto zaniká.

4.5    Váš program PREMIUM/PROFI sa vzťahuje na súbor funkcií a služieb uvedených v úrovni predplatného, ktorú ste si vybrali a zaplatili. Akékoľvek nové produkty, funkcie alebo doplnky k službám, ktoré z času na čas zavedieme, nie sú zahrnuté vo vašom existujúcom predplatnom, pokiaľ výslovne neuvedieme inak.

4.6    Na konci obdobia predplatného môžeme nenávratne vymazať všetky vaše údaje a obsah. Uistite sa, že ste svoje údaje archivovali pred koncom obdobia Vášho predplatného.

4.7    Sme oprávnení zablokovať, obmedziť, zrušiť alebo pozastaviť vaše konto alebo inak obmedziť služby, ktoré vám poskytujeme, bez predchádzajúceho upozornenia, ak nedodržiavate tieto podmienky.

5. Obmedzenie zodpovednosti

5.1    V maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi súhlasíte s tým, že nenesieme zodpovednosť za žiadne nepriame, následné, exemplárne, náhodné alebo sankčné škody, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s vaším používaním Služieb. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akékoľvek priame škody (skutočné škody, ušlý zisk alebo príjmy, prerušenie podnikania) by nemali presiahnuť hodnotu mesačného predplatného, t. j. sumu, ktorá má byť zaplatená za Služby poskytované počas doby trvania predplatného, a súhlasíte s tým, že v nepravdepodobnom prípade, že vám vzniknú akékoľvek priame škody, budú tieto priame škody obmedzené na túto sumu.

5.2    Súhlasíte s tým, že nenesieme zodpovednosť za konanie, opomenutie a správanie tretích strán, najmä platforiem sociálnych médií, ktoré súvisia s vaším používaním Projektová Kalkulačka a akýchkoľvek prepojených stránok a služieb. Vaším jediným prostriedkom nápravy voči nám v prípade nespokojnosti so službami Projektová Kalkulačka je prestať používať naše služby.

5.3    Beriete na vedomie, že okrem plánovaných dočasných prerušení Služieb, ako je uvedené v časti 3.1 vyššie, nie sme zodpovední za žiadne oneskorenia alebo poruchy na našej strane.

Výpadky služby spôsobené mimo našej kontroly: Nenesieme zodpovednosť za poškodenie alebo stratu Vami nahraných údajov alebo obsahu spôsobenú Vašou činnosťou, technickými poruchami, zlyhaním alebo činnosťou tretej strany.

6. Zakázané používanie

6.1    Ste zodpovední za vaše používanie Projektová Kalkulačka vrátane používania Projektová Kalkulačka všetkými osobami, spolupracovníkmi alebo akoukoľvek inou stranou, s ktorou spolupracujete, v súlade s týmito Podmienkami a všetkými platnými zákonmi a predpismi. Najmä ste povinní zabezpečiť, aby ste nevykonávali žiadne zo zakázaných spôsobov používania opísaných v tejto časti 6.

6.2    Nasledujúce činnosti sa považujú za "zakázané používanie" a sú na Projektová Kalkulačka zakázané:

6.2.1     Akákoľvek činnosť organizácie zapojenej do teroristickej činnosti, zločinov z nenávisti, násilia alebo akejkoľvek trestnej činnosti;

6.2.2     akákoľvek propagácia alebo zverejňovanie násilných trestných činov, krádeží a/alebo podvodov;

6.2.3     akékoľvek zobrazenie trestnej činnosti alebo priznanie trestných činov, ktoré spáchali oni alebo ich spoločníci;

6.2.4     akákoľvek propagácia alebo zverejňovanie materiálov alebo iného obsahu, ktorý možno považovať za nevhodný alebo neslušný, vrátane pornografie, sexuálneho obťažovania, nenávistného alebo zahanbujúceho obsahu;

6.2.5     Akékoľvek použitie obsahu, ktoré môže byť v rozpore s platnými právami duševného vlastníctva, najmä v rozpore s právami týkajúcimi sa autorských práv alebo ochranných známok;

6.2.6     akákoľvek činnosť, ktorá môže byť považovaná za činnosť v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky alebo vašej domovskej jurisdikcie, vrátane urážky na cti, ohovárania, narušenia súkromia, činnosti spôsobujúcej citové alebo iné utrpenie, porušenia dôvery;

6.2.7     akékoľvek vyjadrenie podpory alebo pochvaly skupinám, vedúcim alebo jednotlivcom zapojeným do niektorej z vyššie uvedených činností.

6.3    Môžeme bez predchádzajúceho upozornenia (i) zablokovať, obmedziť alebo zrušiť vaše predplatné alebo vaše konto na základe podozrenia, že ste sa podieľali na niektorom zo zakázaných spôsobov používania, alebo (ii) odstrániť, odstrániť obsah, o ktorom máme podozrenie, že predstavuje zakázané používanie.

7. Zmeny podmienok

7.1    Z času na čas môžeme zmeniť, upraviť, pridať alebo odstrániť akúkoľvek časť týchto podmienok alebo služieb vrátane cenníka a možností stanovenia cien. Ste zodpovední za pravidelnú kontrolu týchto Podmienok, aby ste sa oboznámili so zmenami.

7.2    Zmeny nadobudnú účinnosť v uvedený predplatený deň, v každom prípade však až po ich zverejnení na webovej stránke. Ak je to možné, budeme vás o zmenách informovať alebo vám pravidelne pripomínať, aby ste s Podmienkami suhlasili vzdy pri nasledujucej uhrade. Ak so zmenami nesúhlasíte, môžete vzniesť námietku a ukončiť poskytovanie Služby v súlade s týmito Podmienkami.

8. Duševné vlastníctvo

8.1    Všetok obsah zahrnutý na webovej stranke, ako napríklad text, grafika, logá, ikony tlačidiel, obrázky, zvukové klipy, digitálne súbory na stiahnutie, kompilácie údajov a softvér, je naším vlastníctvom alebo vlastníctvom našich dodávateľov obsahu a je chránený zákonmi o duševnom vlastníctve. Akýkoľvek obsah sa nesmie používať, pokiaľ sme na to nedali písomné povolenie, a ak sme povolenie dostali, tak len v rámci obmedzení a v súlade s licenciou, ktorú sme poskytli.

8.2    Kompilácia všetkého obsahu na webovej stránke je výhradným vlastníctvom spoločnosti Projektová Kalkulačka a je chránená zákonmi o duševnom vlastníctve.

8.3    Všetok softvér používaný na webovej stránke (alebo poskytovaný prostredníctvom nej) je majetkom spoločnosti Projektová Kalkulačka alebo jej dodávateľov softvéru a je chránený zákonmi o duševnom vlastníctve.

8.4    Nesmiete, ani nikomu inému nedovolíte, priamo alebo nepriamo:

8.4.1     (i) spätne analyzovať, rozoberať, dekompilovať alebo sa inak pokúšať zistiť zdrojový kód alebo základné algoritmy celej Služby alebo jej časti (s výnimkou prípadov, keď toto obmedzenie neplatí v obmedzenom rozsahu, v akom sú obmedzenia spätného analyzovania zakázané platnými miestnymi zákonmi);

8.4.2     (ii) upravovať alebo vytvárať deriváty akejkoľvek časti Služby;

8.4.3     (iii) prenajímanie, lízing alebo používanie Služby na účely timesharingu alebo servisnej kancelárie; alebo

8.4.5 (iv) odstraňovať alebo zakrývať akékoľvek upozornenia o vlastníckych právach v Službe. Medzi zmluvnými stranami platí, že My vlastníme všetky vlastnícke práva, vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva k Službe a jej kópiám alebo častiam.

8.5    Nesmiete používať žiadne "hĺbkové prepojenie", "page-scrape", "robota", "pavúka" alebo iné automatické zariadenie, program, algoritmus alebo metodiku, ani žiadny podobný alebo ekvivalentný manuálny proces na prístup, získavanie, kopírovanie alebo monitorovanie akejkoľvek časti Služby alebo akéhokoľvek obsahu, ani žiadnym spôsobom reprodukovať alebo obchádzať navigačnú štruktúru alebo prezentáciu Služby alebo akéhokoľvek obsahu, získavať alebo sa pokúšať získať akékoľvek materiály, dokumenty alebo informácie akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je zámerne sprístupnený prostredníctvom Služby. Vyhradzujeme si právo zakázať akúkoľvek takúto činnosť.

8.6    Nebudete sa pokúšať získať neoprávnený prístup k žiadnej časti alebo funkcii Služby, ani k žiadnym iným systémom alebo sieťam pripojeným k Službe alebo k serveru Projektová Kalkulačka, ani k žiadnej zo služieb ponúkaných v rámci Služby alebo prostredníctvom Služby, a to hackerským útokom, "dolovaním" hesiel alebo akýmkoľvek iným nezákonným spôsobom.

8.7    Nesmiete skúmať, skenovať ani testovať zraniteľnosť Služby alebo akejkoľvek siete pripojenej k Službe, ani porušovať bezpečnostné alebo overovacie opatrenia v Službe alebo akejkoľvek sieti pripojenej k Službe.

8.8    Nebudete vykonávať žiadne činnosti, ktoré by neprimerane alebo neúmerne zaťažovali infraštruktúru Služby alebo systémy alebo siete Projektová Kalkulačka, alebo akékoľvek systémy alebo siete pripojené k Službe alebo Projektová Kalkulačka.

8.9    Nesmiete používať žiadne zariadenie, softvér alebo postup, ktorý by zasahoval alebo sa pokúšal zasahovať do riadneho fungovania služby alebo akejkoľvek transakcie vykonávanej v rámci služby, alebo do používania služby akoukoľvek inou osobou.

8.10     Službu ani žiadny obsah nesmiete používať na žiadny účel, ktorý je nezákonný alebo zakázaný touto zmluvou.

9. Ochrana údajov

9.1     Táto časť 9 predstavuje "Zmluvu o spracovaní údajov" medzi spoločnosťou Projektová Kalkulačka a Zákazníkom a opisuje naše postupy týkajúce sa spracovania osobných údajov v mene Zákazníka v rámci poskytovania Služieb.

9.2     Všetky pojmy s veľkým začiatočným písmenom použité v tomto oddiele a nedefinované inak majú význam stanovený v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "nariadenie") alebo v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon") (nariadenie a zákon spolu ako "právne predpisy o ochrane osobných údajov").

9.3     Aby sa predišlo pochybnostiam, tento oddiel sa nevzťahuje na také spracúvanie, pri ktorom vystupujeme ako správca údajov. Viac informácií o tom, aké konkrétne činnosti vykonávame ako správcovia údajov, nájdete v Našich samostatných Zásadách ochrany osobných údajov.

9.4     Budeme spracúvať vami poskytnuté osobné údaje, najmä údaje týkajúce sa správy účtov, vami poskytnutých informácií a obsahu, vášho používania služieb alebo informácií o transakciách.

9.5     Osobné údaje neposkytneme žiadnej tretej strane okrem (i) prípadov, keď je to potrebné na vykonávanie činností a Služieb; (ii) v súlade s dokumentovanými pokynmi Zákazníka; (iii) v rámci subjektov prepojených so spoločnosťou Projektová Kalkulačka na základe spoločnej kontroly, riadenia alebo vlastníctva, (iv) v rámci fúzie, akvizície alebo inej investície tretej strany do spoločnosti Projektová Kalkulačka alebo (v) v prípade, že je to potrebné na dodržanie právnych predpisov o ochrane údajov alebo iných zákonov, ktorým podliehame, pričom v takom prípade budeme (v rozsahu povolenom zákonom) informovať Zákazníka o tejto zákonnej požiadavke pred spracovaním osobných údajov.

9.6     Budeme:

9.6.1     spracúvať osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov zákazníka, a to aj v súvislosti s prenosom osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, pokiaľ to od nás nevyžaduje právo Únie alebo členského štátu, ktorému podliehame; v takom prípade budeme zákazníka pred spracúvaním informovať o tejto právnej požiadavke, pokiaľ toto právo nezakazuje takéto informovanie z dôležitých dôvodov verejného záujmu. Zdokumentované pokyny sú uvedené v tejto časti a v Podmienkach;

9.6.2     uplatňovať všetky komerčne primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov v súlade s ustanoveniami čl. 32 Nariadenia;

9.6.3     pomáhať zákazníkovi ako prevádzkovateľovi údajov pri plnení jeho povinností vyplývajúcich z čl. 32-36 nariadenia, pričom sa zohľadňuje povaha spracúvania a informácie, ktoré má spracovateľ k dispozícii;

9.6.4     s prihliadnutím na povahu spracúvania pomáha zákazníkovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami, pokiaľ je to možné, pri plnení povinnosti prevádzkovateľa reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby stanovených v kapitole III nariadenia;

9.6.5     zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali k mlčanlivosti alebo aby mali príslušnú zákonnú povinnosť mlčanlivosti;

9.6.6     informovať Zákazníka o porušení ochrany osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o ňom dozvieme, pričom uvedieme (1) povahu porušenia ochrany osobných údajov, (2) pravdepodobné dôsledky a (3) opatrenia prijaté na riešenie porušenia ochrany osobných údajov; tieto informácie môžeme poskytnúť postupne, ak nie sú ľahko dostupné. Poskytneme zákazníkovi plnú súčinnosť a budeme konať podľa pokynov zákazníka s cieľom pomôcť pri vyšetrovaní a odstraňovaní takéhoto porušenia ochrany osobných údajov;

9.6.7     na základe rozhodnutia zákazníka bez zbytočného odkladu po ukončení poskytovania Služieb vymazať alebo vrátiť všetky osobné údaje, vymazať existujúce kópie osobných údajov, ak zákon nestanovuje inak alebo ak sa strany nedohodnú inak;

9.6.8     na základe primeranej žiadosti sprístupniť zákazníkovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v článku 28 nariadenia a umožniť a po primeranom predchádzajúcom oznámení, nie kratšom ako 4 týždne, prispieť k auditom, vrátane kontrol, ak poskytnutie dokumentov nie je dostatočné na preukázanie splnenia povinností, ktoré sa vykonávajú v bežnom pracovnom čase, nie častejšie ako raz ročne nezávislou treťou stranou - odborným audítorom povereným zákazníkom na náklady zákazníka.

9.7     Môžeme poveriť niektoré tretie strany, aby poskytovali časti Služieb alebo pomáhali pri poskytovaní technickej alebo odbornej podpory. Prijatím Podmienok nás Zákazník oprávňuje zadať spracovanie osobných údajov subdodávateľom. Na subdodávateľov sa v každom prípade vzťahujú záväzné povinnosti medzi nami a subdodávateľom, ktoré obsahujú v podstate podobné ustanovenia, ako sú uvedené v tomto oddiele. Na základe písomnej žiadosti zákazníka budeme zákazníka informovať o podrobnostiach o takomto(- ých) subdodávateľovi(-och).

9.8     Osobné údaje nesmieme prenášať do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, pokiaľ to nie je v súlade s kapitolou V nariadenia. V prípade takýchto prenosov prijmeme štandardné zmluvné doložky alebo iný mechanizmus, ktorý môže byť primeraný pre konkrétny prenos.

9.9     Ak má zákazník bydlisko, sídlo alebo používa služby z krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, berie na vedomie, že osobné údaje z takéhoto používania budú prenesené k nám.

9.10      Zákazník sa zaväzuje spracúvať všetky osobné údaje, najmä poskytovať nám osobné údaje, v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov, okrem iného vrátane:

9.10.1      zabezpečenie toho, aby zákazník vykonal a udržiaval všetky oznámenia a súhlasy regulačných orgánov, ktoré sa vyžadujú podľa právnych predpisov o ochrane údajov, a

9.10.2      zabezpečiť, aby všetky osobné údaje boli spracované spravodlivo a zákonne (najmä aby mal zákazník platný právny základ pre akékoľvek spracovanie potrebné v súlade s podmienkami), transparentným spôsobom (najmä aby zákazník poskytol dotknutým osobám príslušné oznámenia o ochrane osobných údajov), boli presné a aktuálne.

9.11      Zákazník nás odškodní a zbaví zodpovednosti za akékoľvek straty, pokuty, škody, poplatky alebo akékoľvek ďalšie výdavky (vrátane primeraných odmien advokátov a iných primeraných nákladov na súdne konanie), ktoré vzniknú v dôsledku porušenia tohto oddielu alebo nedodržania právnych predpisov o ochrane údajov zo strany zákazníka. V súlade s čl. 82 ods. 2 Nariadenia sme ako Spracovateľ zodpovední za škodu spôsobenú Spracovaním len v prípade, že sme nedodržali povinnosti Nariadenia osobitne určené spracovateľom alebo ak sme konali mimo zákonných pokynov Prevádzkovateľa alebo v rozpore s nimi.

9.12      Na žiadosť zákazníka môžeme účtovať primerané poplatky za akékoľvek činnosti alebo pomoc vykonané v súvislosti s týmto oddielom, ktoré presahujú rozsah služieb.

10. Rozhodné právo a súdna právomoc

10.1   Vzťah medzi vami a nami založený týmito Podmienkami sa riadi slovenským právom. Napriek tomu musíte dodržiavať všetky miestne a štátne zákony platné vo vašej jurisdikcii. Prípadné spory sa budú riešiť na slovenských súdoch. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte: podpora@projektovakalkulacka.sk

Chyba

close
close
close
close
close
close

Projektová Kalkulačka používa súbory cookies za účelom zabezpečenia jej ľahšieho používania a vyhodnocovania.